Industrial Gas Museum

Technopolis of Athens

Erato Koutsoudaki

2013